• Butiken för ett själfullt liv
 • Fraktfritt från €50
 • Unika produkter från 49 länder

SALE | Rea upp till -70% | Köp nu >

Butiken för ett själfullt liv
Fraktfritt från €50
Unika produkter från 49 länder

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor för Stichting Webshop Keurmerk har utarbetats i samråd med konsumentföreningen inom ramen för självreglering gruppen (CZ) i det sociala och ekonomiska rådet som trädde i kraft den 1 juni 2014.

Dessa allmänna villkor ska användas av alla medlemmar i Stichting Webshop Keurmerk med undantag för finansiella tjänster enligt lagen om finansiell tillsyn (Wet Financieel Toezicht) och i den mån dessa tjänster övervakas av den nederländska myndigheten för finansmarknaden (Autoriteit Financiële Markten).

Innehållsförteckning:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Entreprenörens identitet

Artikel 3 – Tillämplighet

Artikel 4 – Utbud

Artikel 5 – Avtal

Artikel 6 – Ångerrätt

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnaderna för detta

Artikel 9 – Företagarens skyldigheter vid återkallelse

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Artikel 11 – Priset

Artikel 12 – Fullgörande och tilläggsgaranti

Artikel 13 – Leverans och genomförande

Artikel 14 – Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

Artikel 15 – Betalning

Artikel 16 – Klagomåls Förfarandet

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Branchgaranti

Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Artikel 20 – Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd.

 1. Tilläggsavtal: Ett avtal där konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av näringsidkaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och näringsidkaren;
 2. Öppet köp: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
 6. Avtal på obestämd tid: Ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
 7. Varaktig databärare: varje verktyg – inklusive e-post – som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör det möjligt att konsultera eller använda informationen i framtiden under en tidsperiod som är anpassad till det ändamål som informationen är avsedd för och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form;
 8. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att avstå från distansavtalet inom retur perioden;
 9. Företagare: fysisk eller juridisk person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans.
 10. Distansavtal: ett avtal som ingår mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varvid en eller flera tekniker för distanskommunikation används uteslutande eller gemensamt fram till och med den tidpunkt då avtalet ingås.
 11. Förlag för ångerrätt: den europeiska förlaga för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor;
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren behöver vara tillsammans i samma rum vid samma tidpunkt;

Artikel 2 – Företagarens identitet

Företagarens namn: Spiru BV

Adress: Osloweg 83, 9723BJ Groningen;

Telefonnummer: 050 211 2942, tillgängligt måndag till fredag mellan 9.30 och 17.00;

E-postadress: [email protected];

Handelskammarens nummer: 70610428;

BTW-identificatienummer: NL858393323B01;

 

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingår mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt ska näringsidkaren, innan distansavtalet ingås, ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan kontrolleras i näringsidkarens lokaler och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt så snart som möjligt.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databas. Om detta inte är rimligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
 4. Om särskilda produkter- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid hänvisa till den tillämpliga bestämmelsen som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller omfattas av villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder sig av bilder ska dessa vara en sann återspegling av de produkter, tjänster och/eller det digitala innehåll som erbjuds. Uppenbara fel eller felaktigheter i erbjudandet är inte bindande för företagaren.
 3. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

 

Artikel 5 – Avtalet

 1. Avtalet träder i kraft, med förbehåll för vad som anges i punkt 4, vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de fastställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som företagaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.
 3. Om avtalet upprättas elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han kommer att garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren får, inom lagens gränser, informera konsumenten om dennes förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt om alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avböja en beställning eller begäran med angivande av skäl eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Senast när varan, tjänsten eller det digitala innehållet levereras ska näringsidkaren skicka följande information till konsumenten skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt eller på ett varaktigt datamedium:

Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan lämna in klagomål;

 1. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt, eller ett tydligt uttalande om att ångerrätten inte är tillämplig;
 2. information om garantier och befintlig service efter försäljning;
 3. Priset, inklusive alla skatter, för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader, och sättet för betalning, leverans eller fullgörande av distansavtalet.
 4. Kraven på uppsägning av avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt;
 5. Om konsumenten har ångerrätt, en förlaga till formuläret för ångerrätt.
 6. Vid en utökad transaktion ska bestämmelsen i föregående stycke endast gälla den första leveransen.

 

Artikel 6 – 

 1. Konsumenten kan häva ett avtal om köp av en produkt under en betänketid på minst 14 dagar utan att ange skäl. Företagaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men han får inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 2. Den ångerfrist som avses i punkt 1 börjar löpa dagen efter det att konsumenten, eller en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportören, har mottagit produkten, eller:
 3. Om konsumenten har beställt flera produkter i en och samma beställning: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den sista produkten. Företagaren får, förutsatt att han tydligt har informerat konsumenten om detta före beställningsprocessen, vägra en beställning av flera produkter med olika leveranstider.
 4. Om leveransen av en produkt består av flera försändelser eller delar: den dag då konsumenten, eller en av denne utsedd tredje part, tog emot den sista försändelsen eller den sista delen;
 5. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss tidsperiod: den dag då konsumenten, eller en tredje part som denne utsett, har mottagit den första produkten.
 6. Konsumenten kan säga upp ett tjänsteavtal och ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium under 30 dagar utan att ange någon orsak. Näringsidkaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men får inte tvinga konsumenten att uppge skälen.
 7. Den betänketid som avses i punkt 3 ska börja löpa dagen efter det att avtalet har ingåtts.
 8. Om näringsidkaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller en förlaga till ångerformuläret, ska ångerfristen löpa ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga ångerfristen som fastställts i enlighet med de föregående punkterna i denna artikel.
 9. Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående punkt inom tolv månader efter den ursprungliga ångerfristens startdatum, ska ångerfristen upphöra 30 dagar efter den dag då konsumenten fick denna information.

 

Artikel 7 – Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under betänketiden hanterar konsumenten produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som är en följd av ett sätt att hantera produkten som går utöver vad som tillåts i punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för varornas minskade värde om företagaren inte har gett honom all lagstadgad information om ångerrätten före eller vid tidpunkten för avtalets ingående.

 

Artikel 8 – Konsumentens utövande av ångerrätten och kostnader för detta

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon underrätta näringsidkaren om detta inom ångerfristen med hjälp av förlagan till ångerblankett eller på något annat otvetydigt sätt.
 2. Så snart som möjligt, men inom 30 dagar från och med dagen efter den dag som följer på den underrättelse som avses i punkt 1, ska konsumenten återlämna produkten eller överlämna den till (en behörig företrädare för) företagaren. Detta är inte nödvändigt om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har under alla omständigheter iakttagit returfrakten om han eller hon returnerar produkten innan tidsfristen har löpt ut.
 3. Konsumenten ska returnera produkten med alla levererade tillbehör, om det är möjligt i originalskick och originalförpackning och i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahållits av företagaren.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid ska ligga på konsumenten.
 5. Konsumenten står för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren anger att han eller hon själv ska stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte stå för kostnaderna för returfrakten.
 6. Om konsumenten frånträder avtalet efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av tjänsten eller leveransen av gas, vatten eller el, som inte är färdigställda för försäljning i en begränsad volym eller fastställd kvantitet, ska påbörjas under ångerfristen, ska konsumenten vara skyldig företagaren ett belopp som står i proportion till den del av åtagandet som företagaren uppfyllde vid tidpunkten för frånträdet i förhållande till åtagandets fulla omfattning.
 7. Konsumenten ska inte bära några kostnader för utförandet av tjänster eller leveranser av vatten, gas eller el som inte är färdiga att säljas i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leveranser av fjärrvärme, om
 8. näringsidkaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, om ersättning för kostnader vid ångerrätt eller om förlagan till ångerformuläret, eller;
 9. konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten, el eller fjärrvärme ska påbörjas under ångerfristen.
 10. Konsumenten ska inte bära några kostnader för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om:
 11. Han har inte uttryckligen samtyckt till att fullgörandet av avtalet påbörjas före utgången av ångerfristen;
 12. han eller hon inte har erkänt att han eller hon har förlorat sin rätt att återkalla sitt samtycke när han eller hon gav sitt samtycke, eller
 13. näringsidkaren har underlåtit att bekräfta konsumentens förklaring.
 14. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska alla tilläggsavtal upplösas genom lag.

 

Artikel 9 – Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

 1. Om näringsidkaren gör det möjligt för konsumenten att anmäla sitt ångerrätt meddelande elektroniskt, ska näringsidkaren utan dröjsmål skicka en bekräftelse på att han eller hon har mottagit meddelandet.
 2. Företagaren ska återbetala alla betalningar som konsumenten har gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som företagaren har tagit ut för den returnerade produkten, utan dröjsmål men inom 30 dagar efter den dag då konsumenten underrättar honom om ångerrätten. Om näringsidkaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten får han vänta med återbetalningen tills han har fått produkten eller tills konsumenten visar att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företagaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten har använt för återbetalning, såvida inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt än det billigaste standardleverans sättet behöver företagaren inte betala tillbaka de extra kostnaderna för det dyrare sättet.

 

Artikel 10 – Undantag från ångerrätten

Näringsidkaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om näringsidkaren tydligt har angett detta faktum när han eller hon lämnar erbjudandet, eller åtminstone i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster vars pris är kopplat till fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen.
 2. Kontrakt som har ingåtts vid en offentlig auktion. En offentlig auktion är en försäljningsmetod där produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster erbjuds av operatören till den konsument som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen, som leds av en auktionsförrättare, och där den vinnande budgivaren är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna;
 3. Tjänsteavtal, efter full utförande av tjänsten, men endast om:
 4. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 5. konsumenten har förklarat att han förlorar sin ångerrätt när företagaren har utfört avtalet fullständigt;
 6. Tjänsteavtal om tillhandahållande av logi, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för utförandet och annat än för bostadsändamål, transport av varor, biluthyrning och catering;
 7. Avtal om fritidsaktiviteter, om avtalet föreskriver ett visst datum eller en viss period för genomförandet;
 8. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av ett individuellt val eller beslut av konsumenten, eller som tydligt är avsedda för en viss person;
 9. Produkter som förstörs snabbt eller har begränsad hållbarhet;
 10. Förseglade produkter som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte kan returneras och vars försegling har brutits efter leveransen;
 11. Produkter som efter leveransen oåterkalleligt blandas med andra produkter på grund av deras egenskaper;
 12. Alkoholhaltiga drycker vars pris har överenskommits vid avtalets ingående, men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars faktiska värde är beroende av fluktuationer på marknaden som företagaren inte har något inflytande över;
 13. Förseglade ljud- och videoinspelningar samt datorprogramvara, vars försegling har brutits efter leveransen;
 14. Tidningar, tidskrifter och tidskrifter, med undantag för prenumerationer på dessa;
 15. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på ett fysiskt medium, men endast om:
 16. utförandet har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
 17. konsumenten har förklarat att han därmed förlorar sin ångerrätt.

 

Artikel 11 – Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet får priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.
 2. I motsats till vad som sägs i föregående stycke får företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte kan påverka, till rörliga priser. I erbjudandet ska denna koppling till fluktuationer anges och det faktum att alla priser som nämns är rekommenderade priser.
 3. Prishöjningar inom tre månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter.
 4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har avtalat om det och:
 5. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
 6. konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
 7. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

 

Artikel 12 – Uppfyllande av avtalet och tilläggsgaranti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användbarhet och på dagen för avtalets ingående gällande lagbestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter. Om så överenskommits garanterar företagaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
 2. En ytterligare garanti som tillhandahålls av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör ska aldrig begränsa de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot företagaren på grundval av avtalet om företagaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med extra garanti menas varje åtagande från företagaren, hans leverantör, importör eller producent där han eller hon ger konsumenten vissa rättigheter eller krav som går utöver vad han eller hon är juridiskt skyldig att göra om han eller hon inte har uppfyllt sin del av avtalet.

 

Artikel 13 – Leverans och genomförande

 1. Företagaren ska iaktta största möjliga omsorg när han tar emot och utför produkt beställningarna och när han bedömer ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leverans platsen är den adress som konsumenten har meddelat företagaren.
 3. Med vederbörlig hänsyn till vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska entreprenören utföra accepterade beställningar med lämplig hastighet, men minst inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter det att han eller hon har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter upplösning i enlighet med föregående punkt ska företagaren utan dröjsmål återbetala det belopp som konsumenten har betalt.
 5. Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till dess att de levereras till konsumenten eller till en tidigare utsedd och meddelad företrädare för entreprenören, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

Artikel 14 – Transaktioner med varaktighet: varaktighet, uppsägning och förlängning

 1. Konsumenten har alltid rätt att säga upp ett tillsvidareavtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 2. Konsumenten får ingå avtal för en bestämd tidsperiod som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst vid utgången av den bestämda tiden säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst en månad.
 3. Konsumenten kan säga upp de avtal som avses i föregående punkter.

säga upp dem när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

åtminstone avsluta dem på samma sätt som han själv anslöt dem;

alltid säga upp dem med samma uppsägningstid som företagaren har fastställt för sig själv.

 1. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tidsperiod och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas för en bestämd tidsperiod.
 2. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter förnyas tyst med högst tre månader, om konsumenten har rätt att säga upp det förnyade avtalet före utgången av förnyelseperioden med en uppsägningstid som inte överstiger en månad.
 3. Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas automatiskt på obestämd tid om konsumenten alltid har rätt att säga upp avtalet med en uppsägningstid som inte överstiger en månad. Den maximala uppsägningstiden är tre månader om kontraktet gäller regelbunden, men mindre än en gång i månaden, leverans av dagstidningar, nyhetstidningar och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar och tidskrifter som introduktion (prov- eller introduktionsabonnemang) ska inte fortsätta att gälla under tystnad och ska upphöra automatiskt vid prov- eller introduktionsperiodens slut.
 5. Om ett avtal löper över ett år kan konsumenten efter ett år när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på upp till en månad, om inte rimlighet och rättvisa hindrar uppsägningen före utgången av den avtalade löptiden.

 

Artikel 15 – Betalning

 1. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren bör de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 30 dagar efter det att betänketiden har börjat löpa eller, om ingen betänketid har fastställts, inom 30 dagar efter det att avtalet har slutits. Om det rör sig om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna period börja löpa dagen efter det att konsumenten har fått bekräftelsen på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter får konsumenten i allmänna villkor aldrig åläggas att betala mer än 50 procent i förskott. Om en förskottsbetalning har fastställts kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om genomförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den fastställda förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de betalningsuppgifter som tillhandahållits eller nämnts till företagaren.
 4. Om konsumenten inte fullgör sina betalningsskyldigheter i tid ska konsumenten, efter att ha underrättats av näringsidkaren om den sena betalningen och efter att näringsidkaren har gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra sina betalningsskyldigheter, och efter att ha underlåtit att betala inom denna 14-dagarsperiod, vara skyldig att betala lagstadgad ränta på det utestående beloppet och näringsidkaren har rätt att ta ut kostnader för utomrättslig indrivning. Dessa inkassokostnader uppgår till högst: 15 % av utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % av följande 2 500 euro och 5 % av följande 5 000 euro, med ett minimum på 40 euro. Företagaren kan till förmån för konsumenten avvika från de belopp och procentsatser som avses i föregående stycke.
 5. Betalningen ska göras till Billink B.V. (nedan kallad ”Billink”) inom den angivna betalningstiden. Vi har överfört alla rättigheter som följer av anspråket till Billink, som kommer att ta hand om indrivningen av skulden. Dina uppgifter kommer att undersökas av Billink eller på Billinks vägnar och registreras, dessa uppgifter kan användas för att samla in fordringar. Samt kontroll av beställningar vid genomförandet av de anslutna organisationernas acceptans politik. Billink förbehåller sig rätten att avslå kundens begäran om betalning på kontot. 

Betalningsvillkoret är en strikt tidsfrist. I händelse av försenad betalning är kunden därför i dröjsmål utan att en uppsägning krävs och Billink har rätt att ta ut följande månatliga ränta från och med fakturans förfallodag.

Billink har rätt att ta ut lagstadgad affärsränta (där en del av en månad betraktas som en hel månad) från fakturans förfallodag. Billink har också rätt att debitera kunden för utomrättsliga inkassokostnader i enlighet med lagen.

Billink har också rätt att debitera kunden för utomrättsliga inkassokostnader i enlighet med lagen. När det gäller företagskunder har Billink också rätt att debitera kunden kostnader för påminnelser och betalningsuppdrag, utan att det påverkar Billinks rätt att debitera kunden de faktiska kostnaderna.

Billinks rätt att debitera kunden de faktiska kostnaderna om dessa överstiger det beräknade beloppet. Dessa kostnader uppgår till minst 15 % av

av huvud beloppet med ett minimum på 40 euro för konsumenter och 75 euro för företag. Billink har också rätt att överlåta fordran till en tredje part. Det som fastställs i det föregående med det som ovan anges om Billink ska i så fall också överföras till den tredje part till vilken fordran har överlåtits.

 

Artikel 16 – Reklamationsförfarande

 1. Entreprenören ska ha ett Reklamationsförfarande som är tillräckligt känt och ska behandla klagomålet i enlighet med detta Reklamationsförfarande.
 2. Reklamationer om avtalets genomförande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom en rimlig tid efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till företagaren ska besvaras inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om att han eller hon mottagit klagomålet och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om en produkt, en tjänst eller entreprenörens tjänst kan också lämnas in via ett klagomålsformulär på konsumentsidan på webbplatsen för Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht). Klagomålet skickas då både till entreprenören i fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Om klagomålet inte kan lösas i ett gemensamt samråd inom en rimlig tid eller inom tre månader efter det att klagomålet lämnades in, uppstår en tvist som omfattas av systemet för tvistlösning.

 

Artikel 17 – Tvister

 1. Endast Nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor.
 2. Tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller fullgörande av avtal om produkter och tjänster som ska levereras eller har levererats av företagaren kan lämnas in till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl) med iakttagande av bestämmelserna nedan.
 3. En tvist beaktas av tvistlösningskommittén endast om konsumenten har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom en rimlig tidsperiod.
 4. Tvisten ska lämnas in skriftligen till tvistlösningskommittén senast tolv månader efter det att tvisten uppstod.
 5. När konsumenten vill lämna in en tvist till tvistlösningskommissionen är företagaren bunden av detta val. När företagaren vill göra detta måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen meddela att han eller hon vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte får konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att hänskjuta tvisten till behörig domstol.
 6. Tvistkommissionen  fattar sitt beslut på de villkor som anges i Tvistkommissionens föreskrifter (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). Tvistkommissionens beslut fattas i form av bindande råd.
 7. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller avbryta sitt ingripande om näringsidkaren har beviljats betalningsinställelse, gått i konkurs eller faktiskt har avbrutit sin affärsverksamhet innan nämnden har behandlat tvisten under ett sammanträde och fattat ett slutgiltigt beslut.
 8. Om, förutom Tvistkommissionens  Webshop, en annan erkänd skiljedomskommitté eller en skiljedomskommitté som är ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) är behörig, ska Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk ha företrädesvis behörighet i tvister som huvudsakligen rör distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster. För alla andra tvister ska den andra tvistekommitté som erkänns av SGC eller Kifid användas.

Artikel 18 – Branchegaranti

 1. Stichting Webshop Keurmerk garanterar att medlemmarna uppfyller det bindande yttrandet från tvistlösningskommittén Webshop Keurmerk om inte medlemmen beslutar att lämna in det bindande yttrandet inom två månader efter det att yttrandet skickats för granskning till domstolen. Garantin återuppstår om det bindande yttrandet bekräftas efter domstolens prövning och om domen som visar detta har vunnit laga kraft. Upp till ett belopp på 10 000 euro per bindande yttrande kommer detta belopp att betalas till konsumenten av Webshop Keurmerk. För belopp som överstiger 10 000 euro per bindande yttrande betalas 10 000 euro. För belopp som överstiger 10 000 euro är Webshop Keurmerk skyldig att försöka se till att medlemmen följer det bindande yttrandet.
 2. För att denna garanti ska kunna tillämpas krävs det att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Webshop Keurmerk och att han/hon överlämnar kravet på entreprenören till Webshop Keurmerk. Om fordran på företagaren överstiger 10 000 euro kommer den att erbjudas konsumenter i den mån som fordran som överstiger 10 000 euro kommer att överföras till Stichting Webshop Keurmerk, som i eget namn och på egen bekostnad kommer att försöka få betalning och fullgörande av dessa rättigheter till konsumenten.

Artikel 19 – Kompletterande eller avvikande bestämmelser

Tilläggsbestämmelser eller bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska vara skriftliga eller registreras på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på en långvarig databärare.

Artikel 20 – Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 1. Stichting Webshop Keurmerk kommer inte att ändra dessa allmänna villkor utan att samråda med Consumentenbond.
 2. Ändringar av dessa villkor är giltiga först efter att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, under förutsättning att den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten ska gälla om ändringar görs under ett erbjudandets giltighetstid.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam